MEGA PLAZA สะพานเหล็ก

HomeMEGA PLAZA สะพานเหล็ก

Prommaharaj Land Development Co. Ltd

ศูนย์การค้า เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก  เป็นโครงการที่พัฒนาในย่านวังบรูพา ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สุดย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์การค้าที่เกิดขึ้น   จากการ พัฒนาโดย บริษัท บวรพงศ์ จำกัด   บนอาคารเลขที่ 900908 ถนนมหาไชย    แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 24162417 เนื้อที่รวมโดยประมาณ 1 ไร่ 3 งาน  17.9 ตารางวา

ศูนย์การค้า เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก ประกอบด้วยอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้นและอาคาร B ซึ่งเป็นอาคารสูง10ชั้น โดยมีที่จอดรถอยู่ในตัวอาคาร

ที่จอดรถอาคาร Aได้แก่ ชั้นB1 และที่จอดรถอาคาร Bได้แก่ชั้นB1,B2,8,9และ10รวมพื้นที่จอดรถได้ประมาณ 200 คัน พื้นที่การทำธุรกิจมีมูลค่าราคาขายรวมมากกว่า 2,700ล้านบาท     โดยพื้นที่การค้า มากกว่า6,500 ตารางเมตร จำนวนห้องที่จดทะเบียนอาคารชุด 774 ห้องชุด

Copyright © © PROMMAHARAJ 2021